یراق اسپیس

یراق اسپیس فریم نمایشگاهی یا اتصالات اسپیس فریم نمایشگاهی شامل ذیل می باشد:

سازه های اسپیسی توسط یراق آلات مربوطه ازجمله: بست پروانه ای وآچار به هم متصل میشوند

قفل پروانه ای (بست اسپیس ): برای اتصال اسپیس های نمایشگاهی بهم استفاده می شود.

آچار اسپیس: این ابزار یعنی آچار آلن یا آچار جغجغه برای محکم سازی بسته های اسپیس فریم استفاده میشود.

آچار جغجغه اسپیس فریم
آچار آلن اسپیس فریم
بست اسپیس و آچار اسپیس فریم